-


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 8ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο (2) ειδικεύσεις:
1. Κλινική Διαβητολογία
2. Θεραπευτική Εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Η συνολική διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείται Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, ΤΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπείας, Διατροφής-Διαιτολογίας, Ψυχολογίας και άλλων σχετικών επιστημονικών κλάδων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών.

Φοιτητές του Π.Μ.Σ., οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων με ελλιπές επιστημονικό υπόβαθρο στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, είναι δυνατό να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν μαθήματα υποδομής του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Τα απαιτούμενα δίδακτρα είναι 1.100 ευρώ ανά εξάμηνο.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
1. Έντυπη αίτηση (δίνεται από τη Γραμματεία. Είναι επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.)
2. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι), ή βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν περατώσει επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις τους, ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας τους. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μόνο μετά από την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καταθέτουν επιπροσθέτως βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει φωτογραφία σε τρία (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (1 CD).
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αντίτυπα) ή διακρίσεις.
7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευντητικής δραστηριότητας.
8. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας - ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών - οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.
9. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, να υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ από 9:00 έως 12:00.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 16 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου 2020.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να είναι τοποθετημένα μέσα σε φάκελο.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής και αξιολόγησης, υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών - Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα www.diabetes.ihu.gr.
Οι φάκελοι των υποψηφίων θα γίνονται δεκτοί από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση: ΔΙ.ΠΑ.Ε Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη - ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 57400 ΤΘ 141

Επικοινωνία - Πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ 2310-013100, τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ από 9:00 έως 12:00.


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κυριάκος Καζάκος
Παθολόγος - Διαβητολόγος
Καθηγητής ΔΙΠΑΕ

Facebook: www.facebook.com/diabetes.mellitus.care

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

ΔΙΠΑΕ-Αλεξάνδρεια
Πανεπιστημιούπολη
P.O BOX 141,
T.K. 57400 Σίνδος
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310013100
Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-12:00
e-mail: [email protected]
-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-